Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων μαθητευόμενων για συμμετοχή στο Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας – περιόδου 2023-2024

ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας, Αριθμ. Πρωτ.: 7431/2023-10-16 (ΑΔΑ: Ψ4ΑΕ46ΝΚΠΔ-ΝΓΠ)

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις συμμετοχής στο Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας

 από τη Δευτέρα 16/10/2023, ώρα 15:00μ.μ. έως και τη Δευτέρα 23/10/2023 και ώρα 10:00π.μ.

Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής

Η αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους ενδιαφερόμενους μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Μαθητείας

https://e-mathiteia.minedu.gov.gr/

όπου και έχει αναρτηθεί «Οδηγός Υποψηφίων Μαθητευόμενων» για τη συμπλήρωση και την υποβολή της αίτησης. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και από τους υποψήφιους που πληρούν τις προϋποθέσεις υποβολής αίτησης και έχουν αναζητήσει και λάβει βεβαίωση δέσμευσης εργοδότη (υποψήφιοι με δεσμευμένη θέση μαθητείας).

Ο εργοδότης δεν δύναται να έχει α’ βαθμού συγγένεια με τον μαθητευόμενο. Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει μία και μοναδική αίτηση συμμετοχής για την ειδικότητα του πτυχίου του και επιλέγει ένα μόνο από τα ΕΠΑ.Λ. που προσφέρουν την ειδικότητα. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος κατέχει πτυχίο σε περισσότερες από μία ειδικότητες, υποβάλλει μία και μοναδική αίτηση για μία μόνο από τις ειδικότητες που έχει πτυχίο, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Υποχρέωση υποβολής αίτησης έχουν και υποψήφιοι με δεσμευμένη θέση Μαθητείας , δηλαδή υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις εγγραφής, αλλά επί πλέον έχουν αναζητήσει και λάβει βεβαίωση δέσμευσης εργοδότη για προσφορά θέσης Μαθητείας. Υποψήφιος μαθητευόμενος δύναται να δηλώσει ότι συμμετέχει στη διαδικασία με δεσμευμένη θέση Μαθητείας, μόνον αν ο εργοδότης έχει ήδη καταχωρίσει στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Τάξης Μαθητείας τα στοιχεία της επιχείρησης του και τον Α.Μ.Κ.Α. του υποψηφίου.
Η διαδικασία καταχώρισης δεσμευμένων θέσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Τάξης Μαθητείας είναι διαθέσιμη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής.

Συνοδευτικά έγγραφα – Δικαιολογητικά Αιτήσεων Συμμετοχής

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για υποβολή αίτησης συμμετοχής είναι τα ακόλουθα:

1. Απολυτήριο ΕΠΑΛ ή ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. ή ΓΕ.Λ.
2. Πτυχίο ΕΠΑ.Λ. ή ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.
3. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας
4. Αποδεικτικό ΑΜΚΑ
5. Αποδεικτικό ΑΦΜ*
6. Γνωμοδότηση ΚΕΔΑΣΥ (ΚΕΔΔΥ), για τους αποφοίτους του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.
7. Απολυτήριο και πτυχίο του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών παλαιότερων ισότιμων τίτλων με έγγραφο ισοτιμίας ή/και αντιστοίχισης.

* Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν έχει ΑΦΜ μπορεί να υποβάλει την αίτηση και να προσκομίσει αποδεικτικό ΑΦΜ κατά την εγγραφή του σε τμήμα του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας.

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά (εικόνα ή αρχείο pdf) μαζί με την αίτηση συμμετοχής και σύμφωνα
με τις οδηγίες που έχουν αναρτηθεί στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Τάξης Μαθητείας.

Επισημαίνεται ότι, η όποια επικοινωνία αποφοίτων με ΕΠΑ.Λ. καθώς και η εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας, δεν αντικαθιστά τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων.

Επιλέξτε παρακάτω και διαβάστε τον  οδηγό που σας καθοδηγεί βήμα-βήμα πως θα κάνετε την αίτηση για συμμετοχή στην μαθητεία

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΟΥΣ

Διαβάστε και δείτε περισσότερες πληροφορίες στην πρόσκληση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα του σχολείου 2385046137 και 2385045157

 

2.1 Φυσικό επίπεδο - Επίπεδο Σύνδεσης (ζεύξης) Δεδομένων (μοντέλο OSI)

2.1 Φυσικό επίπεδο – Επίπεδο Σύνδεσης (ζεύξης) Δεδομένων (μοντέλο OSI)

Δίκτυα Υπολογιστών ΕΠΑΛ Πανελλήνιες 2019

Δίκτυα Υπολογιστών ΕΠΑΛ Πανελλήνιες 2019

Πανελλήνιες 2020 ∆ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Πανελλήνιες 2020 ∆ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΔΙΚΤΥΑ - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2023

ΔΙΚΤΥΑ – ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2023

Κεφ 2 Ασκ. Τετραδίου 2.6 Τεστ Αυτοαξιολόγησης

Κεφ 2 Ασκ. Τετραδίου 2.6 Τεστ Αυτοαξιολόγησης

2ο Κεφ. Ασκήσεις Τετραδίου 2.5 Θέματα Ανάπτυξης

2ο Κεφ. Ασκήσεις Τετραδίου 2.5 Θέματα Ανάπτυξης

Κεφ 2 Ασκήσεις Τετραδίου 2.4

Κεφ 2 Ασκήσεις Τετραδίου 2.4

6.5 Ασκήσεις Τετραδίου - Θέματα Ανάπτυξης

6.5 Ασκήσεις Τετραδίου – Θέματα Ανάπτυξης

Κεφ 5ο Ασκήσεις 5.6 Τεστ Αυτοαξιολόγησης

Κεφ. 5ο Ασκησεις 5.6 Τεστ Αυτοαξιολόγησης

Κεφ 5ο Ασκήσεις 5.5 Θέματα Ανάπτυξης

Κεφ 5ο Ασκήσεις 5.5 Θέματα Ανάπτυξης

3ο Κεφ. Επίπεδο Δικτύου -Ασκ Τετραδιου 3.4

 3ο Κεφ. Επίπεδο Δικτύου – Διαδικτύωση Ασκ. Τετραδίου 3.4