ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

ΕΤΗΣΙΟ ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΟΥ ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

(Μεικτή εκπαίδευση – Δια ζώσης και Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση)

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε:
• εκπαιδευτικούς (διορισμένους / υπό διορισμό)
• συμβούλους σταδιοδρομίας και επαγγελματικού προσανατολισμού
• ψυχολόγους
• κοινωνικούς λειτουργούς
• εκπαιδευτές ενηλίκων
• υπεύθυνους διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού
• στελέχη τοπικής αυτοδιοίκησης στον τομέα της εφαρμοσμένης κοινωνικής πολιτικής και εκπαίδευσης
• πτυχιούχους και μεταπτυχιακούς φοιτητές σχετικών ειδικοτήτων και
σε όλους όσοι ενδιαφέρονται να επιμορφωθούν σε θέματα επαγγελματικής συμβουλευτικής για άτομα με αναπηρία και άτομα από άλλες ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (ΑμεΑ και ΕΚΟ)

Σκοπός του προγράμματος
Σκοπός του Προγράμματος είναι να εφοδιάσει τους/τις συμμετέχοντες/ουσες με τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις/συμπεριφορές στο επιστημονικό πεδίο της Επαγγελματικής Συμβουλευτικής / Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν το πεδίο τόσο στα βασικά του σημεία όσο και κυρίως στην στοχευμένη εφαρμογή των υπηρεσιών του σε άτομα με αναπηρίες και άτομα από άλλες ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (π.χ. μακροχρόνια άνεργοι, μετανάστες/πρόσφυγες, Νέοι σε κίνδυνο κ.ά.).

Ειδικότερα, μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχουσες/οντες:
• θα γνωρίζουν το πεδίο της Επαγγελματικής Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και το θεωρητικό υπόβαθρο που το διέπει
• θα κατανοούν τις μεθόδους, τεχνικές και τα εργαλεία και τον τρόπο εφαρμογής τους στις υπηρεσίες για ΑμεΑ και ΕΚΟ
• θα μπορούν να διακρίνουν και να χρησιμοποιούν τις βασικές δεξιότητες συμβουλευτικής όπως π.χ. ενεργητική ακρόαση, ενσυναίσθηση, εστίαση, αυτοαποκάλυψη
• θα αποδέχονται την ανάγκη για παροχή στοχευμένων υπηρεσιών ΕΣ-ΕΠ σε ΑμεΑ και ΕΚΟ, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες των ωφελούμενων ατόμων

Το πρόγραμμα μοριοδοτείται για τις εξής περιπτώσεις:
• Επιλογή Συμβούλων Σταδιοδρομίας στα ΣΔΕ (3 μόρια, Υ.Α. K1/121514 , ΦΕΚ 2604/Β’/26-07-2017)
• Απασχόληση ωρομίσθιων εκπαιδευτών Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης-ΔΙΕΚ και Δημόσιων Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης-ΔΣΕΚ, σε συναφή διδακτικά αντικείμενα –π.χ. κοινωνικοί λειτουργοί (2 μόρια, Αρ. Πρωτ.: 5697/336/02-08-2018),
• Εκπαιδευτές στις Πειραματικές Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (Π.Σ.Ε.Κ.) και τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) του ΟΑΕΔ σε συναφείς ειδικότητες, π.χ. σύμβουλοι Ε.Π. (2 μόρια, ΦΕΚ 2228/14-06-2018 & Υ.Α. 2158/Δ1/11297)
• Επιλογή Εκπαιδευτών Ενηλίκων στα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (3 μόρια, ΦΕΚ 1151/29-03-2018 & ΥΑ Κ1/49927
• Στο νέο σύστημα Διορισμών (2 μόρια Ν.4589/2019, αρ.57-58)

Διάρκεια – Κόστος – Έναρξη – Υλοποίηση Προγράμματος
Διάρκεια: 410 ώρες
Κόστος: 550 Ευρώ
Έναρξη: 13 Οκτωβρίου 2019
Υλοποίηση: Μεικτή εκπαίδευση (Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση και 2 Δια Ζώσης εργαστήρια ανάπτυξης δεξιοτήτων συμβουλευτικής/σταδιοδρομίας ΑμεΑ & ΕΚΟ)

Επιστημονικά Υπεύθυνη:
Δρ. Ιωάννα Παπαβασιλείου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Δια Βίου Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας και Επαγγελματικού Προσανατολισμού στο Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Πληροφορίες – εγγραφές:
Κέντρο Επιμόρφωσης & Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ)
Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Εγνατία 156, ΤΚ 546 36
Θεσσαλονίκη

Κτίριο ΗΘ, 4ος όροφος,
Γραφείο Η435
Τ: 2310 891.676 & 644
F: 2310 891.648
E: kedivim@uom.edu.gr

2.1 Φυσικό επίπεδο - Επίπεδο Σύνδεσης (ζεύξης) Δεδομένων (μοντέλο OSI)

2.1 Φυσικό επίπεδο – Επίπεδο Σύνδεσης (ζεύξης) Δεδομένων (μοντέλο OSI)

Δίκτυα Υπολογιστών ΕΠΑΛ Πανελλήνιες 2019

Δίκτυα Υπολογιστών ΕΠΑΛ Πανελλήνιες 2019

Πανελλήνιες 2020 ∆ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Πανελλήνιες 2020 ∆ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΔΙΚΤΥΑ - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2023

ΔΙΚΤΥΑ – ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2023

Κεφ 2 Ασκ. Τετραδίου 2.6 Τεστ Αυτοαξιολόγησης

Κεφ 2 Ασκ. Τετραδίου 2.6 Τεστ Αυτοαξιολόγησης

2ο Κεφ. Ασκήσεις Τετραδίου 2.5 Θέματα Ανάπτυξης

2ο Κεφ. Ασκήσεις Τετραδίου 2.5 Θέματα Ανάπτυξης

Κεφ 2 Ασκήσεις Τετραδίου 2.4

Κεφ 2 Ασκήσεις Τετραδίου 2.4

6.5 Ασκήσεις Τετραδίου - Θέματα Ανάπτυξης

6.5 Ασκήσεις Τετραδίου – Θέματα Ανάπτυξης

Κεφ 5ο Ασκήσεις 5.6 Τεστ Αυτοαξιολόγησης

Κεφ. 5ο Ασκησεις 5.6 Τεστ Αυτοαξιολόγησης

Κεφ 5ο Ασκήσεις 5.5 Θέματα Ανάπτυξης

Κεφ 5ο Ασκήσεις 5.5 Θέματα Ανάπτυξης

3ο Κεφ. Επίπεδο Δικτύου -Ασκ Τετραδιου 3.4

 3ο Κεφ. Επίπεδο Δικτύου – Διαδικτύωση Ασκ. Τετραδίου 3.4