«Προκήρυξη Πανελλήνιων Αγώνων Σκοποβολής Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων (ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ.) σχολικού έτους 2022-2023»

«Προκήρυξη Πανελλήνιων Αγώνων Σκοποβολής Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων (ΓΕ.Λ. και
ΕΠΑ.Λ.) σχολικού έτους 2022-2023»
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του ν.1566/1985 (Α΄167) «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
και άλλες διατάξεις» όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν,

β. της υπό στοιχεία Γ4/931/671/13.11.1986 κανονιστικής απόφασης με θέμα: «Σχολικές Αθλητικές Εκδη-
λώσεις» (Β΄ 99/26.2.1987), που κυρώθηκε με το άρθρο 16 του ν. 1824/88 (Α΄ 296)

γ. του ν.3861/2010 (Α΄112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των Κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ‘Πρόγραμμα
Διαύγεια’ και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,

δ. του ν.4547/2018 (Α΄ 102) «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,

ε. του ν.4823/2021 (Α΄136) «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες
διατάξεις»,

στ. του π.δ.18/2018 (Α΄31/23.2.2018) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν,

ζ. του π.δ. 81/2019 (Α΄ 119/8.7.2019) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων»,

η. του π.δ.83/2019 (Α΄ 121/9.7.2019) «Διορισμός Υπουργών, Αν. Υπουργών και Υφυπουργών»,

θ. του π.δ. 2/2021 (Α΄2/5.1.2021) «Διορισμός Υπουργών, Αν. Υπουργών και Υφυπουργών»,

2. την υπό στοιχεία 2/5472/0022/3.2.2014 (Β΄ 224/5. 2.2014) κοινή υπουργική απόφαση «Δαπάνες
σχολικών αγώνων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

3. την υπό στοιχεία 168/Υ1 (Β΄33/9.1.2021) απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και
Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων Ζωή Μακρή»,

4. την υπό στοιχεία 1614/Υ1 (Β΄8/10.1.2020) υπουργική απόφαση με θέμα: «Μεταβίβαση του δικαιώματος
υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» και «Με εντολή Υφυπουργού» στους Γενικούς Γραμματείς, […] του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων»,

5. την υπό στοιχεία 190677/Δ5/10.11.2016 (Β΄3754/21.11.2016) υπουργική απόφαση «Αθλητικές
δραστηριότητες σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει,
6. την υπό στοιχεία 37572/Γ1/Υ.Ο.Δ.Δ. 254/3.4.2021 απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού
Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση καθηκόντων Γενικού Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων»,
7. την υπό στοιχεία 135821/Γ1/02-11-2022 απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων
«Διορισμός Υπηρεσιακού Γραμματέα στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 1042-
ΑΔΑ:ΩΣΘ646ΜΤΛΗ-ΒΟΡ), σε συνδυασμό με την από 16-12-2022 πράξη ανάληψης καθηκόντων από τον
Υπηρεσιακό Γραμματέα,
8. την υπό στοιχεία 157393/Ν4/19.12.2022 (Β’ 6865/2022) Απόφαση «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων και
δικαιώματος τελικής υπογραφής του Υπηρεσιακού Γραμματέα κατ’ εφαρμογή των άρθρων 35 και 37 του
ν.4622/2019 και 61 του ν.4903/2022»,
9. την υπό στοιχεία 140732/Δ5/14.11.2022 (ΑΔΑ:ΨΣΛΤ46ΜΤΛΗ-4ΙΖ) απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας
και Θρησκευμάτων «Συγκρότηση Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων
(Κ.Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) σχολικού έτους 2022-2023»,
10. την υπό στοιχεία 145674/Δ5/23.11.2022 (ΑΔΑ: ΩΧΦΑ46ΜΤΛΗ-1ΑΨ) απόφαση της Υφυπουργού
Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Προκήρυξη Πανελλήνιων Αγώνων ΓΕ.Λ. & ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας – Κύπρου
και άλλων σχολικών Αθλητικών δραστηριοτήτων σχολικού έτους 2022-2023»,
11. την με αρ. πρωτ. 150409/5.12.2022 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: «Ενημέρωση για τους Πανελλήνιους
Αγώνες ΓΕ.Λ & ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας και Κύπρου σχολικού έτους 2022-2023»,
12.την 3η Πράξη/ 20.02.2023 της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων
(Κ.Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) και την εισήγησή της αναφορικά με την Προκήρυξη των Πανελλήνιων Αγώνων Σκοποβολής
ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2022-2023.
13. το με αρ. πρωτ. 17561/Δ5/15.02.2023 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα «Συνδιοργάνωση Πανελλήνιων
Αγώνων ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. Ολυμπιακών Αθλημάτων για το σχολικό έτος 2022-2023»
14. το με αρ. πρωτ.1146/2.2.2023 έγγραφο της ΣΚ.Ο.Ε. (εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. με αρ. πρωτ.
12622/02.02.2023) για συνδιοργάνωση των Πανελλήνιων Αγώνων ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. Λυκείων, σχολικού έτους
2022-2023.
15. το με αρ. πρωτ. 6080/20.2.2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας
(εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. με αρ. πρωτ. 20499/22.02.2023) περί αποδοχής του αιτήματος της
Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος (ΣΚ.Ο.Ε.) για τη συνδιοργάνωση Πανελληνίων Αγώνων ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ.
για το σχ. έτος 2022-2023.
Η Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε. του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων σε συνεργασία με την Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος (ΣΚ.Ο.Ε.)

Προκηρύσσει
τους Πανελλήνιους Αγώνες Σκοποβολής μαθητών και μαθητριών ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας σχολικού έτους
2022-2023.
Η διοργάνωση των ανωτέρω αγώνων ανατίθεται στην Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αθλητικών
Δραστηριοτήτων (Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄Αθήνας σε συνεργασία με την
Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος και θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους επίσημους κανονισμούς του
αθλήματος.
Η διεξαγωγή των αγώνων θα λάβει χώρα το Σάββατο 18 Μαρτίου 2023 στο κλειστό πεδίο βολής 10μ του
Εθνικού Σκοπευτηρίου Βύρωνα.

Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες δύνανται να συμμετάσχουν εφόσον πληρούν τις παρακάτω
προϋποθέσεις:
– να φοιτούν σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Γενικό Λύκειο (ΓΕ.Λ.), Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) ή σε κάθε
εκπαιδευτικό ίδρυμα αρμοδιότητας του ΥΠ.ΑΙ.Θ. του οποίου ο τίτλος απόλυσης είναι ισότιμος με
τον τίτλο του Γενικού Λυκείου,
– να φοιτούν κανονικά στο σχολείο με αρχική εγγραφή ή μετεγγραφή που είναι σύμφωνη με τις
κείμενες διατάξεις και να είναι γεννημένοι κατά τα έτη 2005, 2006, 2007 και κατά το έτος 2008 μόνο
οι φοιτούντες στην Α΄ Λυκείου
– να κατέχουν έγκυρο Δελτίο αθλητή/αθλήτριας, με Κάρτα Υγείας Αθλητή της Σκοπευτικής
Ομοσπονδίας Ελλάδος σε ισχύ.

Β. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Σχολική αθλητική ταυτότητα (πλατφόρμα myschool) στην οποία αναφέρεται η Βεβαίωση Ιατρού με την
οποία επιτρέπεται η συμμετοχή του/της μαθητή/μαθήτριας σε Πανελλήνιους Αγώνες. Η ημερομηνία της
ανωτέρω Βεβαίωσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα του αγώνα.
2. Ενυπόγραφη Υπεύθυνη Δήλωση γονέα/κηδεμόνα (υπόδειγμα 9), η οποία παραμένει στην οικεία
σχολική μονάδα και ο/η Διευθυντής/Διευθύντρια συμπληρώνει στην κατάσταση συμμετοχής του σχολείου
το αντίστοιχο πεδίο με τη σημείωση ΝΑΙ.
3. Κατάσταση συμμετοχής του σχολείου για ατομικά αθλήματα (υπόδειγμα 2, επισυνάπτεται),
4. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
Oι μαθητές/μαθήτριες – πρόσφυγες που φοιτούν κανονικά σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Γενικό Λύκειο (ΓΕ.Λ.),
Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) ή σε κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα αρμοδιότητας του Υ.ΠΑΙ.Θ. προσκομίζουν
άδεια διαμονής ή τρίπτυχο προκαταγραφής ή πλήρους καταγραφής.
5. Δελτίο αθλητή/αθλήτριας της ΣΚ.Ο.Ε. με Κάρτα Υγείας Αθλητή.
Οι μαθητές/μαθήτριες-αθλητές/αθλήτριες υποχρεούνται κατά την ημέρα διεξαγωγής των αγώνων,
να έχουν μαζί τους έγκυρο Δελτίο αθλητή με Κάρτα Υγείας Αθλητή. Ως εκ τούτου, δεν θα επιτραπεί η συμμετοχή στους μαθητές και τις μαθήτριες που δεν θα προσκομίσουν, την ημέρα διεξαγωγής των αγώνων, τα ανωτέρω αναφερόμενα πρωτότυπα δικαιολογητικά συμμετοχής.
Γ. ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι σχολικές μονάδες πρέπει να αποστείλουν τις καταστάσεις συμμετοχής (υπόδειγμα 2) μόνο ηλεκτρονικά προς την Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος (ΣΚ.Ο.Ε.) μέχρι την Τρίτη 14 Μαρτίου 2023 στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@skoe.gr . Επισημαίνεται ότι πάνω στις καταστάσεις πρέπει να αναγράφεται στη στήλη του αγωνίσματος, εκτός από το αγώνισμα και ο αριθμός Δελτίου της Σκοπευτικής Ομοσπονδίας Ελλάδος.
Η οικεία Ομοσπονδία πρέπει να αποστείλει μέχρι την Πέμπτη 16 Μαρτίου 2023 τις καταστάσεις συμμετοχής στη διοργανώτρια Ο.Ε.Σ.Α.Δ..
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
 Μη αποστολή συμμετοχής του/της μαθητή/μαθήτριας μέσω της οικείας σχολικής μονάδας (υπόδειγμα 2) μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία συνεπάγεται αποκλεισμό από τη διοργάνωση.
 Στο έντυπο κατάθεσης της δήλωσης συμμετοχής- αγωνίσματος, αναγράφεται οπωσδήποτε ο αριθμός μητρώου-δελτίου αθλητικής ιδιότητας στη Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος, του/της μαθητή-μαθήτριας που πληροί τις προϋποθέσεις για να συμμετάσχει στους Πανελλήνιους Αγώνες.
Δ. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Αγωνίσματα
Αεροβόλο Τουφέκι μαθητών/μαθητριών
Αεροβόλο Πιστόλι μαθητών/μαθητριών
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ
08:00 Έλεγχος εξοπλισμού
09:00-09:15 Προετοιμασία-Δοκιμαστικές βολές
09:15-10:45 Αεροβόλο Τουφέκι μαθητριών
Αεροβόλο Πιστόλι μαθητών
11:45 Τελικοί αγώνες – Απονομές
13:30-13:45 Προετοιμασία-Δοκιμαστικές βολές
13:45-15:15 Αεροβόλο Τουφέκι μαθητών
Αεροβόλο Πιστόλι μαθητριών
16:15 Τελικοί αγώνες – Απονομές

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι μαθητές/μαθήτριες που κατέχουν Δελτίο της της Σκοπευτικής Ομοσπονδίας
Ελλάδος με Κάρτα Υγείας Αθλητή σε ισχύ, έως και την ημέρα διεξαγωγής των αγώνων, δεν
υποχρεούνται να προσκομίσουν την ιατρική βεβαίωση (υποκεφάλαιο 9.2 του κεφαλαίου 9 της
υπό στοιχεία 190677/Δ5/10.11.2016/Β΄3754/21.11.2016) Υπουργικής Απόφασης, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει).

Οι αγώνες θα διεξαχθούν σε μία Φάση και κάθε μαθητής/μαθήτρια έχει δικαίωμα συμμετοχής σε
ένα αγώνισμα ή κατηγορία του ατομικού αθλήματος.
Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΨΗ
Η Τεχνική Σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί στον χώρο διεξαγωγής των αγώνων, το Σάββατο 18 Μαρτίου 2023 και ώρα 8.30 π.μ..
ΣΤ. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
Όλοι οι εμπλεκόμενοι στη διοργάνωση και διεξαγωγή των Πανελλήνιων Αγώνων Γ.Ε.Λ. και ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας-Κύπρου τηρούν αυστηρά και με σχολαστικότητα τα οριζόμενα στις εκάστοτε Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις του Υ.ΠΑΙ.Θ. και των συναρμόδιων Υπουργείων, τις εγκυκλίους του Υ.ΠΑΙ.Θ., τα ισχύοντα κάθε φορά Υγειονομικά Πρωτόκολλα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.), τις σχετικές οδηγίες της Υγειονομικής Επιστημονικής Επιτροπής της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και σε κάθε περίπτωση το αγωνιστικό πρωτόκολλο της το οποίο αναρτάται στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
• Ενστάσεις σε ατομικά αθλήματα υποβάλλονται και εκδικάζονται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς του αθλήματος και βάσει της υπό στοιχεία 190677/Δ5/10.11.2016 (Β΄3754/21.11.2016) Υπουργικής Απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
• Οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους επίσημους κανονισμούς του αθλήματος και σε συνεργασία με την οικεία Ομοσπονδία.
• Οι εμφανίσεις των μαθητών/μαθητριών θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τους επίσημους κανονισμούς του αθλήματος της Σκοποβολής. Αποκλείονται από τους αγώνες οι μαθητές/μαθήτριες που διαφημίζουν οποιοδήποτε προϊόν ή αναγράφουν όνομα αθλητικού συλλόγου στις φανέλες, φόρμες κ.ά..
• Η διοργανώτρια αρχή έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την αρμόδια αρχή, να διεξάγει έλεγχο χρήσης απαγορευμένων ουσιών.
• Η Οργανωτική Επιτροπή Θα απαρτίζεται από τρία (3) μέλη, έναν (1) εκπρόσωπο ο οποίος θα ορίζεται από τη Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του ΥΠΑΙ.Θ., έναν (1) εκπρόσωπο της διοργανώτριας Οργανωτικής Επιτροπής Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) και έναν (1) εκπρόσωπο της οικείας Ομοσπονδίας.
• Κατά τη διεξαγωγή των αγώνων είναι υποχρεωτική η παρουσία γιατρού.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
 Την ευθύνη μετάβασης και παρουσίας των μαθητών και μαθητριών στον χώρο τέλεσης των Πανελλήνιων Αγώνων φέρουν οι Γονείς/Κηδεμόνες τους.
6
 Τα έξοδα της διοργάνωσης βαρύνουν την Ομοσπονδία και η διεξαγωγή των αγώνων δεν βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υ.ΠΑΙ.Θ..
 Τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και διατροφής βαρύνουν τους/τις συμμετέχοντες/συμμετέχουσες .
Οι σχολικές μονάδες για οποιοδήποτε ερώτημα ή/και διευκρίνηση απευθύνονται στους Υπεύθυνους Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού (Υ.Φ.Α.Σ.Χ.Α.) των οικείων Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Τέλος, για οτιδήποτε δεν προβλέπεται από την παρούσα προκήρυξη αποφασίζει η οικεία Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Ο.Ε.Σ.Α.Δ) κατά περίπτωση.
Συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία:                                                                                        O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
1. Υπεύθυνη δήλωση
2. Υπόδειγμα 2
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΕΡΕΡΕ

Επιλέξτε παρακάτω

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

 

2.1 Φυσικό επίπεδο - Επίπεδο Σύνδεσης (ζεύξης) Δεδομένων (μοντέλο OSI)

2.1 Φυσικό επίπεδο – Επίπεδο Σύνδεσης (ζεύξης) Δεδομένων (μοντέλο OSI)

Δίκτυα Υπολογιστών ΕΠΑΛ Πανελλήνιες 2019

Δίκτυα Υπολογιστών ΕΠΑΛ Πανελλήνιες 2019

Πανελλήνιες 2020 ∆ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Πανελλήνιες 2020 ∆ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΔΙΚΤΥΑ - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2023

ΔΙΚΤΥΑ – ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2023

Κεφ 2 Ασκ. Τετραδίου 2.6 Τεστ Αυτοαξιολόγησης

Κεφ 2 Ασκ. Τετραδίου 2.6 Τεστ Αυτοαξιολόγησης

2ο Κεφ. Ασκήσεις Τετραδίου 2.5 Θέματα Ανάπτυξης

2ο Κεφ. Ασκήσεις Τετραδίου 2.5 Θέματα Ανάπτυξης

Κεφ 2 Ασκήσεις Τετραδίου 2.4

Κεφ 2 Ασκήσεις Τετραδίου 2.4

6.5 Ασκήσεις Τετραδίου - Θέματα Ανάπτυξης

6.5 Ασκήσεις Τετραδίου – Θέματα Ανάπτυξης

Κεφ 5ο Ασκήσεις 5.6 Τεστ Αυτοαξιολόγησης

Κεφ. 5ο Ασκησεις 5.6 Τεστ Αυτοαξιολόγησης

Κεφ 5ο Ασκήσεις 5.5 Θέματα Ανάπτυξης

Κεφ 5ο Ασκήσεις 5.5 Θέματα Ανάπτυξης

3ο Κεφ. Επίπεδο Δικτύου -Ασκ Τετραδιου 3.4

 3ο Κεφ. Επίπεδο Δικτύου – Διαδικτύωση Ασκ. Τετραδίου 3.4