1ο ΕΠΑΛ Φλώρινας

1ο ΕΠΑΛ Φλώρινας

Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού

Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού

Τομέας Μηχανολογίας

Τομέας Μηχανολογίας

Τομέας Μηχανολογίας (Οχημάτων)

Τομέας Μηχανολογίας (Οχημάτων)

Τομέας Υγείας – Πρόνοιας

Τομέας Υγείας – Πρόνοιας

Τομέας Δομικών Έργων

Τομέας Δομικών Έργων

Τομέας Πληροφορικής

Τομέας Πληροφορικής

Τομέας Οικονομίας

Τομέας Οικονομίας

 

Τομέας Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού

Τομέας Δομικών Έργων

Ειδικότητα Σχεδιαστής Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής

Ο απόφοιτος της ειδικότητας Σχεδιαστής Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής μπορεί να:

  • Σχεδιάζει αρχιτεκτονικά σχέδια καθώς και αναπτύγματα οπλισμών φερόντων στοιχείων ενός κτιρίου.
  • Χρησιμοποιεί τα όργανα της τοπογραφίας για εμβαδομέτρηση και αποτύπωση ενός οικοπέδου – περιοχής.
  • Εξοικειωθεί με την κατασκευή ξυλότυπων και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού στα φέροντα στοιχεία της κατασκευής. Εκτελεί προμετρήσεις και επιμετρήσεις υλικών και εργασιών για τον προϋπολογισμό του έργου.
  • Γνωρίζει τα δικαιολογητικά και τη σύνταξή τους για την έκδοση μίας οικοδομικής άδειας.
  • Υπολογίζει απλές ασκήσεις αντοχής φερόντων στοιχείων της κατασκευής.
  • Σχεδιάζει μέσω Η/Υ αρχιτεκτονικά σχέδια.
  • Πραγματοποιεί τη μελέτη και εγκατάσταση παροχής δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης.

Μαθήματα (Ώρες)

Β΄ τάξη

α/α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
1 Οικοδομικό Σχέδιο
2 Τοπογραφία 2Θ+3Ε
3 Τοπογραφικό Σχέδιο – Ψηφιακή Χαρτογραφία
4 Κτιριακά Έργα και Δομικά Υλικά 2Θ+2Ε
5 Σχέδιο Δομικών Έργων με χρήση Η/Υ I
6 Δομημένο Περιβάλλον και Πολεοδομικές Εφαρμογές
7 Αγγλικά Τομέα
ΣΥΝΟΛΟ 23 ΩΡΕΣ

Γ΄ τάξη

1. Αρχιτεκτονικό Σχέδιο (4Σ)
2. Οικοδομική (3Θ)
3. Σχέδιο Πολιτικού Μηχανικού και Έργων Υποδομής (1Θ +2Ε)
4. Εφαρμογές Γεωπληροφορικής στα Τεχνικά Έργα (5Ε)
5. Οργάνωση Τεχνικών Έργων (2Θ+2Ε)
6. Σχέδιο Δομικών Έργων με χρήση Η/Υ Ι (4Ε)
ΣΥΝΟΛΟ 23 ώρες