Αναστολή λειτουργίας συγκεκριμένων τμημάτων σχολικής μονάδας λόγω επιβεβαιωμένου κρούσματος COVID-19

Η Διευθύντρια της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθ. 43 του Ν. 4722/2020 (ΦΕΚ 177/Α/15-9-2020)
2. Την Φ.353.1/24/105877/Ε3/13-08-2020 (ΑΔΑ:6ΧΓΠ46ΜΤΛΗ-0ΓΡ) ΥΑ με θέμα «Τοποθέτηση προσωρινών
Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
3. Την Φ.353.1/324/105657/Δ1/16-10-2002 (ΦEK 1340/Β/16-10-2002) ΥΑ, με θέμα «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων …….», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Την Δ1α/ΓΠ.οικ.55339/08-09-2020 (ΦΕΚ 3780/Β/08-09-2020) ΚΥΑ με θέμα: «Λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων …….. κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2020 – 2021 και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία τους»
5. Το 125006/ΓΔ4/21-9-2020 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ με οδηγίες για τη διαχείριση επιβεβαιωμένου κρούσματος COVID-19
6. Τις από 18-09-2020 «Αρχές διαχείρισης ύποπτων ή επιβεβαιωμένων περιστατικών λοίμωξης COVID-19
σε σχολικές μονάδες», του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας.
7. Τη με αρ. εμπ. πρωτ. 18/27-04-2021 Γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας περί αναστολής λειτουργίας του Τμήματος Γ – Οικονομίας του 1ου ΕΠΑΛ Φλώρινας.
8. Ότι η τελευταία επαφή του επιβεβαιωμένου κρούσματος με τους συμμαθητές του σημειώθηκε την Παρασκευή 23-04-2021

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

την αναστολή λειτουργίας των Τμημάτων ειδικότητας «Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών» (Γ’ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ) και «Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών» (Γ’ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) της Γ΄Τάξης του 1ου ΕΠΑΛ Φλώρινας του Δήμου Φλώρινας της Περ. Ενότητας Φλώρινας (Κωδ. ΥΠΑΙΘ : 4740050), λόγω κρούσματος κορωνοϊού SARS-CoV-2 (COVID-19), ως εξής :

α. Το Τμήμα Γ΄ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ για χρονικό διάστημα δεκατεσσάρων (14) ημερών από την Παρασκευή 23-4-2021, που είναι η τελευταία ημέρα παρουσίας του επιβεβαιωμένου θετικού κρούσματος στο Τμήμα, έως και την   Πέμπτη 6-5-2021

β. Το Τμήμα Γ΄ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ για χρονικό διάστημα δεκατεσσάρων (14) ημερών από την Τετάρτη 21-4-2021, που είναι η τελευταία ημέρα παρουσίας του επιβεβαιωμένου θετικού κρούσματος στο Τμήμα, έως
και την Τρίτη 4-5-2021

Παρακαλείται η Διευθύντρια της ανωτέρω Σχολικής Μονάδας για :
• Την άμεση ενημέρωση των εκπαιδευτικών, των μαθητών και των γονέων και κηδεμόνων
• Την ενημέρωση του ΠΣ mySchool για την αναστολή αυτή

ΚΟΙΝ. : 1. ΥΠΑΙΘ / Γενική Γραμματεία ΠΕ, ΔΕ και ΕΑ Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
2. ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας Δ/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
3. Κεντρική Ομάδα Διαχείρισης Κρίσης (Task Force)
4. Δ/νση Δημόσιας Υγείας ΠΕ Φλώρινας
5. 1ο ΕΠΑΛ Φλώρινας
ΕΥΓΕΝΙΑ ΜΑΡΝΕΡΗ

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •