Προκήρυξη εισαγωγής σπουδαστών/-στριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) ακαδημαϊκού έτους 2023-2024

Αρ.Πρ.: 2232.1/20037/2023/17 Μαρτίου 2023 (ΑΔΑ: Ψ2ΠΖ4653ΠΩ-Φ3Σ)

Προκήρυξη για την εισαγωγή σπουδαστών/-στριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) ακαδημαϊκού έτους 2023-2024

Όλοι οι υποψήφιοι/-ες, από την 17-03-2023 πρέπει να υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες σύμφωνα με το Παράρτημα Ε.

Σύνδεσμος ηλεκτρονικής αίτησης: https://eisaen.hcg.gr/

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όλοι οι υποψήφιοι ΠΡΕΠΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να δηλώσουν όλες τις Σχολές (με τη σειρά επιθυμίας τους) της μίας ή και των δύο ειδικοτήτων όπως ΑΚΡΙΒΩΣ θα τις δηλώσουν και στο μηχανογραφικό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Όλοι οι υποψήφιοι με τη χρήση των κωδικών τους, καθ’ όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού, θα μπορούν να παρακολουθούν την αίτησή τους και τα περιλαμβανόμενα σε αυτή στοιχεία.

Δικαιολογητικά υποψηφίων – Προθεσμίες υποβολής

Όλοι οι υποψήφιοι, μετά την ολοκλήρωση της υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης, οφείλουν να υποβάλλουν σε οποιαδήποτε Α.Ε.Ν. (Παράρτημα Γ) κανονικά και πλήρη τα δικαιολογητικά τους προκειμένου να γίνει αποδεκτή η αίτησή τους.

Οι υποψήφιοι/-ες πρέπει να δηλώσουν τις Α.Ε.Ν. στο μηχανογραφικό δελτίο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, και επιπλέον πρέπει, έχοντας μαζί τους το αποδεικτικό της αίτησης που υπέβαλαν ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Υ.ΝΑ.Ν.Π.) σύμφωνα με τη διαδικασία του κεφαλαίου Ε, να υποβάλουν, αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, σε οποιαδήποτε Α.Ε.Ν. τα απαραίτητα δικαιολογητικά, κανονικά και πλήρη, από την 17-03-2023 μέχρι και την 27-04-2023 ημέρα Πέμπτη.

Δείτε αναλυτικά τις πληροφορίες στο σώμα της προκήρυξης


INFO

Σύμφωνα με με την ΥΑ 223//2019 (ΥΑ 223//2019 ΥΑ 2231.2-13/39590 ΦΕΚ Β 2028 2019) – Έγκριση του Κανονισμού Σπουδών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού, άρθρο 2, Φοίτηση:

1. Η διάρκεια φοίτησης ορίζεται σε έξη διδακτικά εξάμηνα Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, και σε δύο εξάμηνα πρακτικής άσκησης επί πλοίου, όπως φαίνονται παρακάτω:

α) Τα Α, Δ, και ΣΤ διδακτικά εξάμηνα, αρχίζουν την 1η Οκτωβρίου κάθε έτους και λήγουν την 31η Ιανουαρίου του επόμενου έτους.

«β) Τα Β, Γ και Ε διδακτικά εξάμηνα αρχίζουν την 16η Φεβρουαρίου κάθε έτους και λήγουν την 7η Ιουνίου του ίδιου έτους.

γ) Το πρώτο (Α) εξάμηνο πρακτικής άσκησης επί πλοίου αρχίζει την 1η Ιουλίου και λήγει την 15η Φεβρουαρίου του επόμενου έτους. Το δεύτερο (Β) εξάμηνο πρακτικής άσκησης επί πλοίου αρχίζει την 16η Φεβρουαρίου και λήγει την 30η Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους».

***Οι εντός « » περιπτώσεις β και γ αντικαταστάθηκαν ως άνω με την παρ. 1α του άρθρου μόνου της ΥΑ 2231.2-13/35775/2020 (ΦΕΚ Β` 2442/19.06.2020).

Α Εξάμηνο (Διδακτικό) 1 Οκτωβρίου – 31 Ιανουαρίου επόμενου έτους
Β Εξάμηνο (Διδακτικό) 16 Φεβρουαρίου – 7 Ιουνίου ίδιου έτους
Α Εξάμηνο (Πρακτικής άσκησης) 1 Ιουλίου – 15 Φεβρουαρίου επόμενου έτους
Γ Εξάμηνο (Διδακτικό) 16 Φεβρουαρίου – 7 Ιουνίου ίδιου έτους
Δ Εξάμηνο (Διδακτικό) 1 Οκτωβρίου – 31 Ιανουαρίου επόμενου έτους
Ε Εξάμηνο (Διδακτικό) 16 Φεβρουαρίου – 7 Ιουνίου ίδιου έτους
ΣΤ’ Εξάμηνο (Διδακτικό) 1 Οκτωβρίου – 31 Ιανουαρίου επόμενου έτους
Β Εξάμηνο (Πρακτικής άσκησης) 16 Φεβρουαρίου – 30 Σεπτεμβρίου ίδιου έτους

Σύμφωνα με το άρθρο 19, Πρόοδος σπουδαστών:

1. Οι νεοεισαγόμενοι στις Α.Ε.Ν. σπουδαστές εγγράφονται στο Α` εξάμηνο.

2. Το Α εξάμηνο πρακτικής άσκησης επί πλοίου εκτελούν όλοι οι σπουδαστές:

α) που περάτωσαν επιτυχώς τα μαθήματα των Α και Β εξαμήνων ή υστέρησαν σε επτά (7) από αυτά κατ` ανώτατο όριο, σε διαφορετική περίπτωση επαναφοιτούν στα ίδια εξάμηνα στα μαθήματα που υστέρησαν,
β) που περάτωσαν επιτυχώς το βασικό κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Κανονισμό Εκπαίδευσης των Σχολών Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων,
γ) που πέτυχαν στην εξέταση κολύμβησης.

3. Το Β εξάμηνο πρακτικής άσκησης επί πλοίου εκτελούν όλοι οι σπουδαστές που περάτωσαν επιτυχώς το ΣΤ διδακτικό εξάμηνο ή υστέρησαν συνολικά σε μέχρι δέκα (10) κατ` ανώτατο όριο εξαμηνιαία μαθήματα Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ εξαμήνων.

4. Στο Γ εξάμηνο εγγράφονται οι σπουδαστές που περάτωσαν επιτυχώς το πρώτο εξάμηνο πρακτικής άσκησης επί πλοίου.

5. Στα Δ, Ε και ΣΤ εξάμηνα εγγράφονται οι σπουδαστές που παρακολούθησαν το Γ ή Δ, ή Ε εξάμηνο αντίστοιχα εφόσον δεν απερρίφθησαν λόγω υπέρβασης του ανώτατου ορίου απουσιών. Σπουδαστής που υστέρησε σε μαθήματα των Δ, Ε και ΣΤ εξαμήνων συμπεριλαμβανομένων εξαμηνιαίων μαθημάτων των Α, Β και Γ εξαμήνων προσέρχεται στις επόμενες εξεταστικές περιόδους.

6. Τελειόφοιτος σπουδαστής μπορεί να προσέλθει στις εξεταστικές περιόδους των τεσσάρων (4) επόμενων ακαδημαϊκών ετών μετά το ακαδημαϊκό έτος φοίτησής του στο ΣΤ` εξάμηνο και σε όσα μαθήματα υστέρησε.

Στο ίδιο χρονικό διάστημα ο σπουδαστής έχει δικαίωμα: (α) να παρουσιάσει/υποστηρίξει την πτυχιακή του εργασία σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 6 και 7 του άρθρου 23 του παρόντος Κανονισμού και (β) να πραγματοποιήσει συμπληρωματικά θαλάσσιο εκπαιδευτικό ταξίδι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 22 του παρόντος Κανονισμού, προκειμένου να συμπληρώσει την απαιτούμενη δωδεκάμηνη θαλάσσια υπηρεσία κατευθυνόμενης επί πλοίου εκπαίδευσης.

Σπουδαστής που δεν ολοκλήρωσε τις σπουδές του ως ανωτέρω, διαγράφεται οριστικά από τη δύναμη της Σχολής του.

7. Η συνολική διάρκεια φοίτησης στα διδακτικά εξάμηνα δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά τα έξι (6) ακαδημαϊκά έτη μετά τα οποία διαγράφεται αυτοδίκαια από τη Σχολή.

8. Σπουδαστής που δεν εκτέλεσε επιτυχώς το Α ή Β εξάμηνο πρακτικής άσκησης επί πλοίου, υποχρεούται να το εκτελέσει εκ νέου αμέσως μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης του ταξιδιού αυτού.

9. Σπουδαστής δικαιούται να εκτελέσει κάθε εξάμηνο πρακτικής άσκησης επί πλοίου μόνο τρεις φορές κατά την διάρκεια τριών διαδοχικών ακαδημαϊκών ετών. Σε περίπτωση κατά την οποία αποτύχει για τρίτη φορά στην εκτέλεση του ιδίου εξαμήνου πρακτικής άσκησης επί πλοίου διαγράφεται οριστικά από την σχολή.

Ο χρόνος εκτέλεσης του Α εξαμήνου εκπαίδευσης επί πλοίου δεν προσμετράται στον υπολογισμό των έξι ακαδημαϊκών ετών της παρ. 7 του παρόντος άρθρου.

10. Βαθμός προόδου των οφειλομένων μαθημάτων για τον προσδιορισμό της τελικής επίδοσης του άρθρου 17 του παρόντος αποτελεί αυτός του εξαμήνου που παρακολούθησε τα αντίστοιχα μαθήματα ο σπουδαστής.

Πηγή: Σπύρος Παπαχαρίσης

2.1 Φυσικό επίπεδο - Επίπεδο Σύνδεσης (ζεύξης) Δεδομένων (μοντέλο OSI)

2.1 Φυσικό επίπεδο – Επίπεδο Σύνδεσης (ζεύξης) Δεδομένων (μοντέλο OSI)

Κεφ 2 Ασκ. Τετραδίου 2.6 Τεστ Αυτοαξιολόγησης

Κεφ 2 Ασκ. Τετραδίου 2.6 Τεστ Αυτοαξιολόγησης

2ο Κεφ. Ασκήσεις Τετραδίου 2.5 Θέματα Ανάπτυξης

2ο Κεφ. Ασκήσεις Τετραδίου 2.5 Θέματα Ανάπτυξης

Κεφ 2 Ασκήσεις Τετραδίου 2.4

Κεφ 2 Ασκήσεις Τετραδίου 2.4

6.5 Ασκήσεις Τετραδίου - Θέματα Ανάπτυξης

6.5 Ασκήσεις Τετραδίου – Θέματα Ανάπτυξης

Κεφ 5ο Ασκήσεις 5.6 Τεστ Αυτοαξιολόγησης

Κεφ. 5ο Ασκησεις 5.6 Τεστ Αυτοαξιολόγησης

Κεφ 5ο Ασκήσεις 5.5 Θέματα Ανάπτυξης

Κεφ 5ο Ασκήσεις 5.5 Θέματα Ανάπτυξης

3ο Κεφ. Επίπεδο Δικτύου -Ασκ Τετραδιου 3.4

 3ο Κεφ. Επίπεδο Δικτύου – Διαδικτύωση Ασκ. Τετραδίου 3.4

Κεφ 3 Επίπεδο Δικτύου Ασκ Τετραδίου -3.6 Τεστ Αυτοαξιολόγησης

Κεφ 3 Επίπεδο Δικτύου – Διαδικτύωση Ασκ Τετραδίου 3.6 Τεστ Αυτοαξιολόγησης