Τομέας Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού

Τομέας Δομικών Έργων

Ειδικότητα Σχεδιαστής Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής

Ο απόφοιτος της ειδικότητας Σχεδιαστής Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής μπορεί να:

  • Σχεδιάζει αρχιτεκτονικά σχέδια καθώς και αναπτύγματα οπλισμών φερόντων στοιχείων ενός κτιρίου.
  • Χρησιμοποιεί τα όργανα της τοπογραφίας για εμβαδομέτρηση και αποτύπωση ενός οικοπέδου – περιοχής.
  • Εξοικειωθεί με την κατασκευή ξυλότυπων και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού στα φέροντα στοιχεία της κατασκευής. Εκτελεί προμετρήσεις και επιμετρήσεις υλικών και εργασιών για τον προϋπολογισμό του έργου.
  • Γνωρίζει τα δικαιολογητικά και τη σύνταξή τους για την έκδοση μίας οικοδομικής άδειας.
  • Υπολογίζει απλές ασκήσεις αντοχής φερόντων στοιχείων της κατασκευής.
  • Σχεδιάζει μέσω Η/Υ αρχιτεκτονικά σχέδια.
  • Πραγματοποιεί τη μελέτη και εγκατάσταση παροχής δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης.

Μαθήματα (Ώρες)

Β΄ τάξη

α/α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
1 Οικοδομικό Σχέδιο
2 Τοπογραφία 2Θ+3Ε
3 Τοπογραφικό Σχέδιο – Ψηφιακή Χαρτογραφία
4 Κτιριακά Έργα και Δομικά Υλικά 2Θ+2Ε
5 Σχέδιο Δομικών Έργων με χρήση Η/Υ I
6 Δομημένο Περιβάλλον και Πολεοδομικές Εφαρμογές
7 Αγγλικά Τομέα
ΣΥΝΟΛΟ 23 ΩΡΕΣ

Γ΄ τάξη

1. Αρχιτεκτονικό Σχέδιο (4Σ)
2. Οικοδομική (3Θ)
3. Σχέδιο Πολιτικού Μηχανικού και Έργων Υποδομής (1Θ +2Ε)
4. Εφαρμογές Γεωπληροφορικής στα Τεχνικά Έργα (5Ε)
5. Οργάνωση Τεχνικών Έργων (2Θ+2Ε)
6. Σχέδιο Δομικών Έργων με χρήση Η/Υ Ι (4Ε)
ΣΥΝΟΛΟ 23 ώρες