Πρακτικό Ανακοίνωσης Αντιστοίχησης Πίνακα μαθητών με θέσεις μαθητείας 1ο ΕΠΑ.Λ. Φλώρινας-2017-2018

ΠΡΑΞΗ 4η

Σήμερα ημέρα Πέμπτη 19/10/2017 σύμφωνα με απόφαση της Περιφερειακής Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας με αρ. Πρωτ.: 6306/04-10-2017 και με το αριθ. 6748/19-10-2017 έγγραφό της, μετά την ανάρτηση του οριστικού πίνακα  κατάταξης των υποψηφίων της τάξης μαθητείας του ΕΠΑ.Λ. Φλώρινας, συνεδρίασε τριμελής επιτροπή αποτελούμενη από την 1) Δ/ντρια του 1ου ΕΠΑ.Λ. Φλώρινας Μακατσώρη Αγγελική, 2) Δ/ντρια του Ε.Κ. Μαρνέρη Ευγενία και 3) Υπεύθυνη Τομέα Γεωπονίας Καραγιάννη Μαρία  για την αντιστοίχηση των υποψηφίων από τον πίνακα οριστικής κατάταξης μαθητών στις τέσσερις (4) διαθέσιμες θέσεις μαθητείας στο Δήμο Φλώρινας στην ειδικότητα «Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής», που διαμορφώνετε σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα :

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΙΑ 1ου ΕΠΑ.Λ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΡΕΑΣ ΘΕΣΕΩΝ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ
1 Αντωνίου Αφροδίτη Χρήστος Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
2 Καρατζά Δέσποινα Παύλος Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
3 Τοπάλης Πέτρος Κωνσταντίνος Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
4 Δουδάκης Ιωάννης Αθανάσιος Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

 

 Η Επιτροπή    Η Δ/ντρια

του ΕΠΑ.Λ. Φλώρινας

Μακατσώρη Αγγελική

Μαρνέρη Ευγενία

Καραγιάννη Μαρία

Μακατσώρη Αγγελική